Các loại hình doanh nghiệp áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam

Các loại hình công ty tại Việt Nam

Nhà Đầu Tư Nước Ngoài (“NĐTNN”) khi có dự định thành lập doanh nghiệp/mua lại công ty tại Việt Nam cần có sự hiểu biết về các loại hình doanh nghiệp hợp pháp cũng như ưu và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp để phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển kinh doanh của mình.

Dưới đây là các các loại hình doanh nghiệp mà NĐTNN có thể lựa chọn theo Luật Doanh nghiệp 2014 khi thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

1.         CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phù hợp với các NĐTNN là một cá nhân hoặc một tổ chức, muốn tổ chức một cấu trúc công ty đơn giản và dễ dàng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn nên ít gây rủi ro cho Chủ sở hữu.

2.         CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

  • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
  • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật.
Loại hình doanh nghiệp này phù hợp với NĐTNN muốn có cơ cấu tổ chức quản lý đơn giản, việc điều hành công ty không quá phức tạp. Chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn nên ít gây rủi ro cho các thành viên góp vốn.  

Read more:  Tư vấn pháp lý về hợp đồng tại Việt Nam

3.         CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp khác do pháp luật quy định.
Loại hình này phù hợp với NĐTNN muốn huy động vốn lớn, khả năng chuyển nhượng cổ phần dễ dàng và linh hoạt. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao.  

4. Tham chiếu đến các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tại thời điểm hiện tại, NĐTNN được thành lập công ty tại Việt Nam dưới 03 hình thức nêu trên.

Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam còn có loại hình Doanh Ngiệp Tư Nhân và Công Ty Hợp Danh, tuy nhiên những loại hình doanh nghiệp này chỉ mới áp dụng cho nhà đầu tư trong nước, chưa có quy định cụ thể áp dụng cho NĐTNN.

ALB & Partners Law Firm là đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và uy tín liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để có thông tin chi tiết về các dịch vụ pháp lý, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi.

    Get fast legal advice from our Business Lawyers