Khái quát về hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam

Để người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt là người lao[...]

Các phương án giảm chi phí lao động cho Người sử dụng lao động trong dịch bệnh Covid-19

Tình huống: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất,[...]

Giấy phép lao động/Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trong bối cảnh các hoạt động đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam tăng[...]