Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và chuyển vốn, lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và chuyển vốn, lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2019.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam bao gồm: Góp vốn đầu tư; mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam; chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư; chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư.

Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mà NĐTNN đó đầu tư vào/mua cổ phần, phần vốn góp, bao gồm:

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư.
  • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải mở Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam) tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Read more:  Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp và chuyển vốn, lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập, Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài các khoản sau:

  • Vốn đầu tư trực tiếp khi giảm vốn đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư, kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  • Tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

ALB & Partners Law Firm là đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và uy tín liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để thông tin tư vấn được chi tiết hơn, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi.

    Get fast legal advice from our Business Lawyers